ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่ (Onsite)

ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่ (Onsite)

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร คุณครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่ (Onsite) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ซึ่งจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเรียน ชั้น 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) รวมทั้งความปลอดภัยและความเรียบร้อยของห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องรับประทานอาหาร และสถานที่ทำกิจกรรมของโรงเรียน โดยการเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยจากความร่วมมือจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย.

          On May 16, 2022, NUDS executives, teachers and staffs welcomed Assoc. Prof. Dr. Sarintip Tantanee, President of Naresuan University and NU executives for visiting the preparation before starting 1/2022 semester for NUDS grade 6 students on May 17, 2022 at 1st school building, King Naresuan Exhibition and Convention Centre. For supporting the coronavirus 2019 epidemic situation, include safety and tidinesses of classroom, toilet, canteen and school activities space. The aforementioned preparation has been completed with the cooperation of the university departments.