กิจกรรมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

          ประมวลภาพกิจกรรมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเรียน ชั้น 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียน กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ในสัปดาห์แรกเป็นการจัดกิจกรรมทบทวนเนื้อหาความรู้ควบคู่กับการละลายพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกันในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน

          Activity photos from starting 1/2022 semester for NUDS grade 6 students on May 17, 2022 at 1st school building, King Naresuan Exhibition and Convention Centre. Honoured with warm greetings and opening from NUDS executives. The first week is "Preliminary Camp", Organizing activities to review content of knowledge along with ice breaking in order to make students know each other in the first week of school.