โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3

โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ของโรงเรียน ได้สัมผัสประสบการณ์นอกห้องเรียนจากการสังเกตสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต จากการจำลองธรรมชาติ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากผศ. ดร.ธัชพล การะเกตุ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งมีชิวิตและไม่มีชีวิตที่ไม่สามารถพบเจอได้ในห้องเรียน สิ่งเหล่านี้ทำให้นักผจญภัยตัวน้อยได้มีทักษะการสังเกตและเกิดการตั้งคำถามต่อสิ่งใหม่ ๆ ที่ได้พบเจอ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต การจำลองการรีดนมวัว การจำลองการปลูกพืชในโรงเรือน การรู้จักผลิตภัณฑ์ที่มาจากสิ่งของตามธรรมชาติ และการได้ลงมือปลูกพืชด้วยตนเอง
นอกจากเด็ก ๆ จะได้เพลินเพลินไปกับการสัมผัสกับธรรมชาตินอกห้องเรียนแล้ว นักผจญภัยตัวน้อยของเรายังรู้จักการสังเกตและการตั้งคำถามกับที่ใหม่ที่พบเจอได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ทักษะการเรียนในห้องเรียนและสังเกตสิ่งรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น