ประมวลภาพกิจกรรม NUDS STEM Robotics Camp

ประมวลภาพกิจกรรม NUDS STEM Robotics Camp

« 1 ของ 4 »

          โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดกิจกรรม NUDS STEM Robotics Camp ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทรเทพและห้องประชุมราชวรินทร์ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดกิจกรรม STEM Robotics Camp ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่บูรณาการ 4 กลุ่มสาระวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) ผ่านการทำกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ด้วย micro : bit ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช พร้อมด้วยนิสิตจากชมรมโรบอท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมและให้ความรู้เรื่องหุ่นยนต์กับนักเรียน อีกทั้งกิจกรรมบูรณาการความรู้ STEM จัดโดยครูกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาตร์ เช่น กระดาษทิชชูมัดย้อมจากสีธรรมชาติ, รถลูกโป่ง และสะพานกระดาษ ที่ทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้การออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) ฝึกการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีระบบ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง พัฒนากระบวนการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคต