บรรยากาศการสอบ TEDET ประจำปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการสอบ TEDET ประจำปีการศึกษา 2565

         ปีนี้ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นศูนย์สอบประเมินสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ ซึ่งดำเนินการจัดสอบ TEDET โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันที่ 4 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
         TEDET Examination of Naresuan University Demonstration School Students, the academic year 2022 This year the school has joined as an assessment center for students of Naresuan University Demonstration School. which conducts the TEDET, Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET), Academic Year 2022 for students at King Naresuan Exhibition and Convention Center on September 4, 2022.