ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของระบบต่างๆ

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของระบบต่างๆ

         วันที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรโรงเรียนฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงานทะเบียนนักเรียน ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการจัดตั้งและบริหารชมรมผู้ปกครองและครูฯ และ ระบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนของโรงเรียน โดย อาจารย์มรกต แสนกุล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการงานบริหาร อาจารย์ ดร.ประสรรค์ ตันติเสนาะ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการงานวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับ และแนะนำแนวทางการพัฒนาระบบต่าง ๆ กับบุคลากรเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณรูปภาพจาก หน่วยประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร