ประเมินคุณภาพและความคุ้มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

Loading

ประเมินคุณภาพและความคุ้มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

          วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และความคุ้มค่าของอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย นางสาวธัญญลักษณ์ คำธัญวงษ์, นางสาวกัลย์กนิต พิสมยรมย์ และเภสัชกรหญิง เหมือนฝัน วิชาพร เข้าร่วมการประเมินคุณภาพ และความคุ้มค่าของอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน ตรวจสอบคุณภาพ และความคุ้มค่าของอาหารกลางวัน ให้ข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพและความคุ้มค่าของอาหารกลางวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน