ประเมินคุณภาพและความคุ้มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล

Loading

ประเมินคุณภาพและความคุ้มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล

          วันที่ 1 กันยายน 2566 คณะกรรมการประเมินคุณภาพ และความคุ้มค่าของอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย นางอัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล และนายธรรศ พิศลย์กุลเกษม เข้าร่วมการประเมินคุณภาพ และความคุ้มค่าของอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ณ อาคารปราบไตรจักร 1 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน ตรวจสอบคุณภาพ และความคุ้มค่าของอาหารกลางวัน ให้ข้อเสนอแนะในด้านคุณภาพและความคุ้มค่าของอาหารกลางวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน