🎉ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา🏆 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา)

Loading

🏫โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
1. เด็กหญิง ปุณญภา เพชรสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. เด็กหญิง กฤตญกร สุริวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เด็กหญิง ณปภัช ภูศรีเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
🏆 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา)
🧪🧬งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566 “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม
BCG : BIO-Circular-Green Economy" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร